Välj en sida

Idag finns ett stort gap i många städer/kommuner/företag som vill genomföra förbättringsprojekt med uppkopplade sensorer (IoT). Gapet utgörs av skillnaden mellan vilka problem som kan lösas med ny teknologi (potentialen) och vad som faktiskt idag genomförs (nuläget). Många städer fastnar i planeringsstadiet och kommer inte vidare. Andra, som vill ligga i framkant, tvingas investera i storskaliga system och vertikala lösningar redan innan man hunnit prova om man får ut det värde man tror. Senseview finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska.

Sedan idén uppkom har vi haft fullt fokus på att utveckla något baserat på dessa lärdomar. Våren 2019 släppte vi Senseview 1.0 till första kunden. Och veckan efter till ytterligare två.

Vision

Senseview kommer hjälpa städer och företag experimentera med uppkopplade sensorer och data på ett nytt sätt. I ett lättanvänt kartbaserat gränssnitt ska det vara lätt att visa upp och dra slutsatser ur alla de piloter som körs. Oavsett inom vilket område, vilken typ av sensorer eller vilken typ av problem man försöker lösa. Vår vision är att Senseview ska hjälpa kunder bli smartare för att kunna ställa om till ett mer hållbart sätt att jobba med förbättrad miljö och tryggare invånare/kunder som effekt.

Roadmap

I roadmappen finns att digitalisera den experimentprocess som vi idag hjälper kunderna med manuellt. Att redan i plattformen kunna sätta upp ett antal hypoteser för varje experiment och testa dessa under experimentens gång, sätta en tidsram och ha ett strukturerat sätt att utvärdera när pilottiden är slut. För att kunna ta beslut på om det är något som bör göras i stor skala direkt, pausas tills kostnaden kommer ner, eller läggas ner. Att lägga ner ett projekt efter pilotfasen är i våra ögon inget misslyckande utan en naturlig konsekvens av att man experimenterar mer.

”If you double the amount of experiments you run per year, you double the inventiveness and end results” Jeff Bezos, Amazon.

Tankesättet att det är städer och företag som vågar experimentera mer som bli mest framgångsrika i längden delar vi med några av världens mest framgångsrika bolag. Detta är något vi försöker sprida bland Sveriges allt smartare städer! Att jobba smart handlar både om att utnyttja ny teknologi och se över sina processer för nyutveckling!

Vilka problem/behov tror du skulle kunna lösas med uppkopplade sensorer?